Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
společnosti LOWIANA s.r.o.,
se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČO: 283 14 999,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 150313
pro uzavírání veškerých kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu


1.       Definice
Pro účely těchto obchodních podmínek mají uvedené pojmy následující význam:
1.1.    Prodávající je společnost LOWIANA s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, IČO: 283 14 999, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 150313.
1.2.    Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.3.    Kupující-Spotřebitel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.
1.4.    Kupující-Podnikatel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 420 odst. 1 Občanského zákoníku, zejména pokud uvede své IČO a DIČ.
1.5.    Kupující je společné označení Kupujícího-Spotřebitele a Kupujícího-Podnikatele.
1.6.    Internetový obchod je portál přístupný Kupujícím na webové adrese www.superbejvak.cz provozovaný Prodávajícím a sloužící Kupujícím k provádění objednávek zboží z nabídky Prodávajícího.
1.7.    Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem podle čl. 4 těchto obchodních podmínek.
1.8.    Kupní cena je konečná celková kupní cena v české měně zahrnující cenu vybraného nebo objednaného zboží a služeb, cenu za dodání zboží (včetně ceny přepravy a ceny obalového materiálu) a všechny daně a poplatky.
1.9.    Objednávka je závazný soubor požadavků, který sestaví Kupující dle své volby ze zboží a služeb a způsobu dodání uvedených v Internetovém obchodu a který jeho prostřednictvím zašle Prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku.
1.10.  Objednávkový konfigurátor je internetová aplikace provozovaná Prodávajícím sloužící k individuální úpravě zboží z nabídky Prodávajícího Kupujícím dle jeho přání a požadavků.

2.       Úvodní ustanovení
2.1.    Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 15. srpna 2014 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv, které Prodávající a Kupující uzavírají ohledně koupě zboží z nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě, resp. na služby poskytované v souvislosti s nabízeným zbožím.
2.2.    Tyto obchodní podmínky jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na webové adrese www.superbejvak.cz/obchodni-podminky-eshopu, na jeho uživatelském rozhraní a jsou mu též zaslány spolu s potvrzením Objednávky.
2.3.    Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.
2.4.    Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 Občanského zákoníku neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy, pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.
2.5.    Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na veškeré kupní smlouvy, které Prodávající a Kupující uzavírají prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, faxem, e-mailem apod.).
2.6.    Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.       Uživatelský účet
3.1.    Na základě registrace Kupujícího v Internetovém obchodě může Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží a sledovat stav své Objednávky, prohlížet historii objednávek, vystavené faktury a sledovat stav vyřizovaných a vyřízených objednávek. Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.
3.2.    Při registraci v Internetovém obchodě a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
3.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy, včetně povinností plynoucích z obchodních podmínek.
3.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.       Způsob uzavření kupní smlouvy
4.1.    Veškeré údaje o zboží vystaveném v Internetovém obchodě jsou informativního charakteru a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Na základě uveřejnění údajů o zboží v Internetovém obchodě není Prodávající povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
4.2.    Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy se neliší od základní sazby a jsou tudíž hrazeny výlučně Kupujícím.
4.3.    Internetový obchod obsahuje informace o zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. U každého druhu zboží jsou uvedeny následující informace: označení zboží, popis jeho vlastností, návod k sestavení, je-li nutný vzhledem k povaze zboží, údaj o Kupní ceně, údaj o skladové dostupnosti a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Jednotlivé složky Kupní ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.4.    Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li v Internetovém obchodě uvedeny služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k prodeji zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.
4.5.    Kupující vloží vybrané zboží, které má v úmyslu zakoupit, do košíku.
4.6.    Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, upřesnění, zda je Kupujícím-Spotřebitelem nebo Kupujícím-Podnikatelem, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s Kupní cenou.
4.7.    Součástí dodávky zboží není jeho montáž. Podrobný návod na sestavení zboží obdrží Kupující společně se zbožím. Podrobný návod může být také k dispozici ke stažení na webových stránkách Prodávajícího vždy na stránce daného produktu v záložce nazvané „Ke stažení“. Montáž zboží v místě a čase, které určí Kupující, lze zakoupit jako samostatnou službu prostřednictvím Internetového obchodu.
4.8.    Předtím, než Kupující potvrdí Objednávku jejím odesláním, může kdykoliv zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil, včetně vybraného zboží a služeb, jejich množství, formy dopravy aj.
4.9.    Kupující je před potvrzením Objednávky informován, zda je povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu.
4.10.    Kupující je před potvrzením Objednávky výslovně upozorněn na ustanovení těchto obchodních podmínek, která by mohla být překvapivá či neočekávatelná, je také upozorněn na právo odstoupit od smlouvy a na způsob jeho uplatnění, jakož i na případy, kdy odstoupení od smlouvy není možné.
4.11.    Kupujícímu je před potvrzením Objednávky umožněno důkladně se seznámit s těmito obchodními podmínkami. Zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami Kupujícím souhlasí s těmito obchodními podmínkami a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí uzavírané Kupní smlouvy.
4.12.    Odesláním objednávky, která obsahuje podstatné náležitosti pro uzavření Kupní smlouvy, činí Kupující nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy. Tato Objednávka je neodvolatelná.
4.13.    Prodávající potvrdí přijetí Objednávky Kupujícího neprodleně poté, co ji obdrží, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující při registraci uživatelského účtu nebo v Objednávce. Informace, zda byla Objednávka Prodávajícím přijata, je rovněž zobrazena v uživatelském rozhraní Kupujícího.
4.14.    Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení přijetí Objednávky Prodávajícím. Tím vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit Kupní cenu.
4.15.    Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud Objednávka Kupujícího není Prodávajícím potvrzena nebo je potvrzena s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění údaje v Objednávce. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

5.       Platební podmínky
5.1.    Kupní cena je platná v okamžiku, kdy Kupující odešle Objednávku Prodávajícímu. Kupující je bezprostředně před odesláním Objednávky o Kupní ceně informován.
5.2.    Kupující je oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou Kupní cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

(a) na dobírku v hotovosti při doručení přepravní službou nebo Prodávajícím;

(b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 43-402 333 0297/0100, vedený u Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě č.p. 969, 114 07 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360, IČO: 453 17 054.

5.3.    V případě platby podle čl. 5.2 písm. a) je Kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby podle čl. 5.2 písm. b) je Kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.
5.4.    Prodávající je oprávněn po Kupujícím požadovat přiměřenou zálohu z Kupní ceny. O výši této zálohy informuje Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy. Kupující uhradí doplatek Kupní ceny Prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu.
5.5.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé Kupní ceny zboží. Ve stejném okamžiku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Prodávající má až do předání zboží Kupujícímu práva a povinnosti schovatele.

6.       Podmínky dodání
6.1.    Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do šesti (6) týdnů od uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený v uživatelském rozhraní Internetového obchodu je pouze orientační.
6.2.    Zvolil-li Kupující jako způsob úhrady Kupní ceny bezhotovostní převod podle čl. 5.2 písm. b) těchto obchodních podmínek, běží lhůta podle článku 6.1 ode dne, kdy byla částka Kupní ceny připsána na účet Prodávajícího. Zvolil-li Kupující platbu na dobírku v hotovosti podle čl. 5.2 písm. a) a Prodávající požaduje po Kupujícím přiměřenou zálohu z Kupní ceny, běží lhůta podle článku 6.1 ode dne, kdy byla částka zálohy připsána na účet Prodávajícího.
6.3.    Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá věc Kupujícímu-Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího-Podnikatele a umožní Kupujícímu-Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
6.4.    Kupujícímu-Spotřebiteli je věc odevzdána, až mu ji předá dopravce.
6.5.    Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Nelze-li možné zboží při jeho převzetí prohlédnout, je tak Kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu v souladu s čl. 8 těchto obchodních podmínek.
6.6.    V případě, že došlo k poškození zboží při jeho přepravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Pokud Kupující zjistí poškození způsobené přepravou až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího elektronickou poštou na adrese: preprava@superbejvak.cz
6.7.    Zásilku, která se Prodávajícímu vrátí jako nepřevzatá, je zaslána Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu cenu za opětovné zaslání zásilky.

7.       Odstoupení od Kupní smlouvy
7.1.    Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího-Spotřebitele
7.1.1. Kupující-Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Výjimkou jsou případy uvedené výslovně v čl. 7.1.2, 7.1.3 a 7.1.4 těchto obchodních podmínek a další případy uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
7.1.2. Kupující-Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, především od Kupní smlouvy, jejíž předmět byl upraven s využitím Objednávkového konfigurátoru či na základě jiné individuální dohody Kupujícího-Spotřebitele a Prodávajícího.
7.1.3. Kupující-Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující-Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
7.1.4. Pokud Prodávající poskytl Kupujícímu-Spotřebiteli službu před uplynutím lhůty k odstoupení od Kupní smlouvy a to s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího-Spotřebitele, není Kupující-Spotřebitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Byla-li služba poskytnuta jen z části, lze od smlouvy odstoupit pouze ohledně nesplněné části.
7.1.5. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené čl. 7.1.1 těchto obchodních podmínek.
7.1.6. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, na což jej Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) výslovně upozorňuje. Těmito náklady mohou být např. náklady na demontáž zboží, náklady na zajištění vhodného obalového materiálu pro přepravu vraceného zboží zpět Prodávajícímu, náklady na přepravu a pojištění vraceného zboží.
7.1.7. Kupující-Spotřebitel může od smlouvy odstoupit následujícími způsoby:

(a) odesláním vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je pro Kupujícího-Spotřebitele dostupný v Internetovém obchodě na webové adrese www.superbejvak.cz/odstoupeni; Prodávající potvrdí Kupujícímu-Spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu, kterou uvedl Kupující-Spotřebitel na formuláři pro odstoupení od smlouvy;

(b) zasláním odstoupení od smlouvy elektronickou poštou na adresu odstoupeni@superbejvak.cz;

7.1.8. Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí zboží Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
7.1.9. Kupující-Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu v souladu s § 1833 Občanského zákoníku za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, např. za snížení hodnoty vzniklé nedostatečným zaopatřením zboží proti poškození při přepravě zpět Prodávajícímu, tj. např. použitím nevhodného obalového materiálu.
7.1.10. Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli do čtrnácti (14) dní od odstoupení od Kupní smlouvy přijatou Kupní cenu, příp. zálohu na Kupní cenu, uhrazenou Kupujícím-Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího-Spotřebitele přijal, nebo způsobem, který navrhl Kupující-Spotřebitel v odstoupení od smlouvy a se kterým Prodávající projevil svůj souhlas, ať již výslovně, či pouhým konáním.
7.1.11. V souladu s § 1832 odst. 4 Občanského zákoníku Prodávající není povinen vrátit přijatou Kupní cenu, resp. zálohu na Kupní cenu dříve, než mu Kupující-Spotřebitel vrátí zboží.
7.1.12. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (ve smyslu § 1833 Občanského zákoníku) proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny, resp. zálohy na Kupní cenu. Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli jím uhrazenou Kupní cenu, resp. zálohu na Kupní cenu, poníženou o částku, o kterou byla snížena hodnota zboží, za kterou Kupující-Spotřebitel odpovídá v souladu s § 1833 Občanského zákoníku a čl. 7.1.9 těchto obchodních podmínek.
7.2.    Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího-Podnikatele
7.2.1. Kupující-Podnikatel má právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
7.3.    Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího
7.3.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, má-li pro to vážný důvod. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu, resp. zálohu na Kupní cenu, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostním převodem na účet určený Kupujícím.
7.3.2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy podle § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Pokud Prodávající před odstoupením od smlouvy dodal zboží Kupujícímu, je Kupující povinen zboží vrátit bez zbytečného odkladu Prodávajícímu.

8.       Záruka za jakost a práva z vadného plnění
8.1.    Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovědnost Prodávajícího se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, především § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. Prodávající poskytuje též záruku za jakost podle platných právních předpisů.
8.2.    Za vadu zboží se nepovažují drobné odchylky barevného odstínu. Prodávající zvlášť upozorňuje na skutečnost, že odstín barvy zboží při počítačovém zobrazení se může odchylovat od skutečné barvy zboží. Na tuto skutečnost Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy Kupujícího výslovně upozornil.
8.3.    Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které se vyskytly při sestavování zboží svépomocí Kupujícího, zapříčiněné jeho neodbornou manipulací se zbožím při sestavování, nespočívají-li v chybných nákresech a návodech popisujících postup pro sestavení. Při potřebě nápomoci se sestavením je možné dodatečně objednat službu montáže u Prodávajícího.
8.4.    Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující prostřednictvím reklamačního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.superbejvak.cz/reklamace. V reklamačním formuláři Kupující uvede, o jaké zboží se jedná, kdy došlo k jeho zakoupení a v čem vada zboží spočívá, jakož i další informace potřebné k vyřízení reklamace (např. číslo faktury týkající se reklamovaného zboží, jméno a kontaktní údaje Kupujícího). Kupující připojí k formuláři fotodokumentaci potřebnou pro posouzení vady Prodávajícím (tj. zejména fotografii vadné části zboží, fotografii příslušné části montážního nákresu s vyznačením vadné součásti zboží apod.).
8.5.    V reklamačním formuláři Kupující dále uvede, zda žádá opravu zboží, doplnění chybějící části zboží nebo přiměřenou slevu z Kupní ceny zboží. V případě, že je zjevné, že vadu nelze odstranit a věc není možné řádně užívat, uvede též, zda odstupuje od smlouvy či zda žádá přiměřenou slevu z Kupní ceny.
8.6.    Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání reklamačního formuláře s připojenou fotodokumentací potřebnou pro posouzení vady Prodávajícím.
8.7.    Reklamace jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich uplatnění, nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Ve složitých případech (tj. např. časově náročná oprava nebo obtížně dostupné náhradní zboží či součást zboží) jsou reklamace vyřizovány do šedesáti (60) dnů. Prodávající upozorní Kupujícího na skutečnost, že se jedná o složitý případ, bez zbytečného odkladu poté, kdy takový charakter určí, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy měl charakter vady zboží možnost posoudit.
8.8.    O vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je Kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace.

9.       Mimosoudní řešení stížností
9.1.    Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících-Spotřebitelů zajišťuje Prodávající elektronickou poštou prostřednictvím adresy stiznosti@superbejvak.cz.

10.       Ochrana osobních údajů a dat
10.1.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2.    Kupující souhlasí zatržením odpovídajícího dotazového okénka se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné.
10.3.    Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl v souvislosti s Objednávkou, kdykoli odvolat.

11.       Zasílání obchodních sdělení
11.1.    Kupující je při své registraci nebo vytváření Objednávky v Internetovém obchodě dotázán, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou na zadanou adresu. Svůj souhlas může kdykoli udělit nebo odvolat.

12.       Ukládání cookies
12.1.    Kupující je při své registraci nebo vytváření Objednávky v Internetovém obchodě dotázán, zda souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. v případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.       Závěrečná ustanovení
13.1.    Prodávající je oprávněn obchodní podmínky změnit; změna obchodních podmínek se nedotkne již uzavřených smluv.

Vytisknout stránku

Zasílání novinek e-mailem

RSSRSS

Novinky

Nová kolekce

Nová kolekce

15. 12. 2016

Nová kolekce

Nepřehlédněte obývací systémy

Nepřehlédněte obývací systémy

15. 12. 2016

Každý týden nové systémy!
Superbejvak se stará, aby Váše bydlení nebylo jen obyčejným bytem, ale pořádný bejvák. Co bejvák? SUPER BEJVÁK! Proto pro Vás neustále...

Doplněny ložnice

Doplněny ložnice

15. 12. 2016

Na našem e-shopu jsme doplnili kategorii Ložnice o nové kousky. Jedná se o celé systémy nábytku do ložnice, dětských popřípadě studentských pokojů pro starší potomky.

Archiv novinek